Język:

    PUBLIKACJE

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Jak uzdrowić warszawską giełdę?
Pozycja polskiej giełdy słabnie. Przyczynami są zakończenie wielkich prywatyzacji, marginalizacja OFE, wzrost niepewności związany ze zwiększeniem ingerencji władz państwowych w działanie spółek Skarbu Państwa oraz decyzje dotyczące sektora bankowego. Giełdę uzdrowić może zmiana priorytetów i modelu biznesowego – o tym jak tego dokonać pisze dla THINKTANK ekonomistka Lidia Adamska.

ANALIZA THINKTANK i CSM
ANALIZA THINKTANK i CSM

Świat 2050: Zachód a Orient
Jaki będzie świat w 2050 roku? Czy centrum wydarzeń globalnej polityki przeniesie się do Azji, a dominacja Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi w roli głównej, zostanie zastąpiona przez nowy porządek inspirowany przez Chiny? Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie będą pomocne człowiekowi, czy wyprą go z rynku pracy? Jakie są zagrożenia, a jakie korzyści z sharing economy, ekonomii dzielenia się?

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Innowacje w sektorze finansowym - gdzie będziemy za 10 lat?
Redefinicji wymagają relacje między podmiotami rynku a regulatorem, który powinien pełnić rolę strażnika interesu klienta. Współpraca obu stron powinna obejmować nie tylko opracowywanie nowych regulacji, lecz także skuteczne egzekwowanie prawa. Wyzwaniem dla polskich firm sektora finansowego i fintech jest przekroczenie umownej granicy na Odrze i zajęcie miejsca na rynku Europy Zachodniej.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Rynek ubezpieczeniony i system emerytalny: co nas czeka?
Polski rynek ubezpieczeń rozwinął się w sposób dojrzały tylko w niektórych segmentach. Zyski firm ubezpieczeniowych w ostatnim okresie maleją. Istnieje wiele czynników  – regulacyjnych i kulturowych, które rynek ubezpieczeniowy ograniczają.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Polacy a inwestowanie: giełda i inne formy lokowania kapitału
Odbudowanie społecznego zaufania do rynku kapitałowego będzie trudne - konieczne jest zbudowanie koalicji na rzecz rynku kapitałowego. Poza tym polska giełda jest na zakręcie – albo wypracuje nowoczesną strategię rozwoju, która umożliwi jej powrót do dynamiki z pierwszej dekady XXI w., albo grozi jej marginalizacja, a nawet regres. Dyskusja o portfelu inwestycyjnym Polaków była kolejnym z serii spotkań dot. kondycji i perspektyw rozwoju rodzimego sektora finansowego.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Banki: konieczność redefinicji?
Polskie banki świetnie radzą sobie w adaptowaniu nowych rozwiązań technologicznych, ale muszą dziś konkurować z podmiotami, które do tej pory nie stanowiły dla nich zagrożenia. Ponadto penetrowanie przez wielkie firmy nowych modeli biznesowych, obecność na rynku małych podmiotów z branży fintech czy wysoki poziom regulacji spowodowały, że banki utraciły monopol na usługi finansowe. O tym co może być rozwiązaniem dla banków pisze ekonomista i bankowiec Janusz Dedo.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowo-pożyczkowy: Rozwój czy zastój?
Od czasu globalnego kryzysu finansowego sektor bankowo-pożyczkowy zmaga się z perturbacjami i nierozwiązanymi problemami, w tym m.in. funkcjonowaniem banków „zbyt dużych, by mogły upaść”. Protokół uzgodnień jest efektem debaty eksperckiej w formule okrągłego stołu „Sektor bankowo-pożyczkowy – rozwój czy zastój”, zorganizowanej przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK 10 marca 2016 r. w ramach projektu „Sektor Finansowy w Polsce – bilans i perspektywy”.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowy w Polsce: trzy cele udomowienia
Sytuacja, w której większość aktywów sektora bankowego należy do instytucji, mających centra decyzyjne poza Polską, wiąże się z ryzykiem wystąpienia zjawisk negatywnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Celem udomowienia sektora bankowego powinno być zlokalizowanie w Polsce centrów decyzyjnych, stworzenie warunków dla wzrostu innowacyjności sektora bankowego oraz skorelowanie zachowań banków ze stanem gospodarki. Szerzej na ten temat pisze ekonomista Mariusz Grendowicz.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor finansowy i rynek kapitałowy w Polsce: bilans i perspektywy
W 2016 roku mija 25 lat od otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To dobry moment na zastanowienie się, w jakiej kondycji jest sektor finansowy w Polsce w czasach kryzysu i rosnących niestabilności. Czy ćwierćwiecze nowoczesnej bankowości i rynku kapitałowego stworzyło przejrzystą i budzącą zaufanie rzeczywistość? Czy Polska jest gotowa na sprostanie zmianom, jakie niesie ewoluująca struktura europejska oraz w jaki sposób można dostosować się do nowych realiów świata finansów?

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Nowy kontekst globalny, nowe wyzwania dla Polski
Motywem przewodnim tegorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos była "czwarta rewolucja przemysłowa", czyli zacieranie się granic między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną, spowodowane postępem technologicznym. Obejmuje ona nie tylko sposoby produkcji dóbr, lecz także ich dystrybucji i konsumpcji, zaś jej potencjalne skutki mają dotyczyć przede wszystkim wzrostu produktywności, a przez to wpływać na kształt rynku pracy